icon facebook inst.png icon youtube
Новини

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

України, Міністерства юстиції

України

07 лютого 2019 року № 91/372/5

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

21 лютого 2019 року

за № 181/33152

ПОЛОЖЕННЯ

про галузевий державний архів Українського інституту

національної пам’яті

    1. Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті (далі – ГДА УІНП) є державною архівною установою, що належить до сфери управління Українського інституту національної пам’яті (далі – УІНП).

    2. ГДА УІНП є бюджетною установою, фінансування якої здійснюється відповідно до законодавства.

    3. ГДА УІНП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», іншими законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, УІНП, Державної архівної служби України (Укрдержархів), іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

    4. УІНП забезпечує ГДА УІНП майном, автотранспортом, технологічним та іншим обладнанням для виконання покладених на нього завдань.

    5. ГДА УІНП працює відповідно до річного плану роботи, який затверджується директором ГДА УІНП за погодженням з Головою УІНП, і звітує перед Головою УІНП про проведену роботу.

    6. До складу документів ГДА УІНП (далі – профільні документи) входять носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, носії архівної інформації іноземних спецслужб, структур та діячів українського визвольного руху, документи з різними носіями інформації, що були створені, отримані або перебувають в УІНП.

    7. Основними завданнями ГДА УІНП є:

    1) забезпечення пошуку, приймання, формування, обліку та зберігання профільних документів, а також використання інформації в них;

    2) забезпечення права на доступ до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті.

    8. ГДА УІНП відповідно до покладених на нього завдань:

    1) провадить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання (отримання) або відтворення в копіях профільних документів, які знаходяться в Україні та за кордоном;

    2) організовує та здійснює приймання, облік, використання, реставрацію і консервацію профільних документів, забезпечує умови їх зберігання; створює облікові документи та довідковий апарат;

    3) забезпечує доступ юридичних та фізичних осіб до інформації, що міститься в профільних документах, фонді користування та довідковому апараті, видає архівні довідки, копії,  витяги з них юридичним та фізичним особам;

    4) організовує роботу, пов’язану з віднесенням профільних документів до Національного архівного фонду (далі – НАФ), вилученням профільних документів з нього, формуванням НАФ, веденням державного обліку документів НАФ та поданням відомостей про них до Укрдержархіву, виявленням, віднесенням документів НАФ до унікальних, їх страхуванням та здійсненням грошової оцінки документів НАФ;

    5) проводить експертизу цінності профільних документів;

    6) створює страхові копії та копії фонду користування профільних документів, що зберігаються в ГДА УІНП;

    7) створює і вдосконалює довідковий апарат до профільних документів;

    8) проводить систематичне оцифрування профільних документів та довідкового апарату, а також забезпечує доступ до їх цифрових копій на офіційному веб-сайті ГДА УІНП;

    9) публікує, експонує та в іншій формі популяризує профільні документи, оприлюднює інформацію, що в них міститься, здійснює підготовку наукових, науково-популярних, інформаційно-довідкових та інших видань;

    10) забезпечує ведення міжархівного реєстру жертв репресивних органів та осіб, зазначених у статті 9 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», які обмежили доступ до інформації про себе;

    11) провадить в установленому законодавством порядку діяльність, пов’язану з державною таємницею;

    12) вивчає, узагальнює і поширює інформацію про забезпечення доступу до архівів спеціальних служб;

    13) впроваджує наукові досягнення, нові методи роботи в архівній справі;

    14) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері архівної справи в установленому законодавством порядку;

    15) приймає документи УІНП на зберігання в порядку, визначеному чинним законодавством;

    16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

    9. ГДА УІНП має право:

    1) укладати в установленому порядку договори та інші правочини для забезпечення діяльності ГДА УІНП;

    2) придбавати (отримувати) профільні документи та довідковий апарат від юридичних та фізичних осіб в Україні та за кордоном;

    3) здійснювати науково-методичне, інформаційне забезпечення архівного підрозділу і служби діловодства УІНП та контролювати дотримання вимог законодавства у сфері архівної справи і діловодства;

    4) брати участь у засіданнях колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, нарадах УІНП та Укрдержархіву з профільних питань.

    10. ГДА УІНП у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, архівними установами, підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами.

    11. ГДА УІНП очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою УІНП. Директор ГДА УІНП має заступників, які призначаються та звільняються з посади директором ГДА УІНП.

    12. Директор ГДА УІНП:

    1) здійснює керівництво діяльністю ГДА УІНП;

    2) видає у межах своїх повноважень накази;

    3) представляє ГДА УІНП у відносинах з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними або фізичними особами;

    4) забезпечує виконання покладених на ГДА УІНП завдань;

    5) затверджує функціональні (посадові) обов’язки (інструкції) працівників ГДА УІНП;

    6) подає річний план роботи, організаційну структуру, штатний розпис та кошторис на погодження Голові УІНП;

    7) звітує перед Головою УІНП про проведену роботу;

    8) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ГДА УІНП у встановленому порядку;

    9) забезпечує в межах своєї компетенції додержання вимог чинного законодавства при видачі у тимчасове користування профільних документів ГДА УІНП органам прокуратури, правоохоронним органам, суду, юридичним та фізичним особам у разі надання доступу до роботи з ними;

    10) проводить прийом громадян та розглядає заяви, запити, звернення, що належать до компетенції ГДА УІНП;

    11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

    13. Для проведення експертизи цінності профільних документів у ГДА УІНП створюється експертно-перевірна комісія відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів».

    14. Організаційна структура ГДА УІНП, його штатний розпис та кошторис затверджуються директором ГДА УІНП за погодженням з Головою УІНП.

    15. ГДА УІНП є юридичною особою, має відповідні печатки, штампи та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Головний спеціаліст з питань

формування політики у сфері

відновлення та збереження національної

пам'яті Українського народу

М. ВИСОЧАНСЬКА

 

Директор Департаменту взаємодії

з органами державної влади

Міністерства юстиції України

І. ЛОЗІНСЬКИЙ

 

Наші партнери