icon facebook inst.png icon youtube
Новини

Назва посади

Старший зберігач фондів відділу зберігання та обліку документів відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду

Основні завдання і функції

Здійснює приймання документів на зберігання до ГДА УІНП.

Забезпечує збереженість документів та їх раціональне розміщення в архівосховищі.

розміщує документи на місцях зберігання.

Проводить роботу з обліку руху фондів, підготовки документів до реставрації, страхового копіювання, палітурних робіт, дезінфекції та дезінсекції.

Здійснює розшук документів та оформлює його результати;

Укладає топографічні покажчики на фонди архівосховища, здійснює топографування документів.

Уносить зміни на підставі відповідних актів до облікових документів ГДА УІНП.

Контролює температурно-вологісний та санітарно-гігієнічний режими зберігання, дотримання пожежної безпеки в архівосховищах ГДА УІНП.

Повинен знати

Правила роботи архівних установ України.

Нормативно-правові акти та національні стандарти з питань забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду.

Вимоги до кваліфікації та стажу роботи

Спеціальність професійна кваліфікація – історія, архівна справа, документознавство.

Освітній ступінь – магістр, спеціаліст.

Стаж роботи за фахом– не менше 3 років

Умови та оплата праці

П’ятиденний робочий тиждень.

Посадовий оклад – згідно зі штатним розписом.

Назва посади

Провідний архівіст відділу зберігання та обліку документів

Основні завдання і функції

Бере участь у прийманні на зберігання профільних ГДА  УІНП документів або їх копій від установ, громадських організацій і громадян.

Організовує зберігання і раціональне розміщення профільних документів в архівосховищах;

Забезпечує створення і підтримання оптимальних умов і санітарно-гігієнічного режиму зберігання документів, дотримання вимог пожежної безпеки в архівосховищах і робочих кімнатах Відділу;

Проводить перевіряння наявності і стану справ в архівосховищах, здійснює розшук невиявлених справ;

Веде роботу щодо визначення фізичного стану документів;

Повинен знати

Правила роботи архівних установ України.

Нормативно-правові акти та національні стандарти з питань забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду.

Вимоги до кваліфікації та стажу роботи

Спеціальність професійна кваліфікація – історія, архівна справа, документознавство.

Освітній ступінь – магістр, спеціаліст

Стаж роботи – не менше 3-х на посаді архівіста першої категорії.

Умови та оплата праці

П’ятиденний робочий тиждень.

Посадовий оклад – згідно зі штатним розписом.

Назва посади

Провідний архівіст відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду

Основні завдання і функції

Здійснює облік прийнятих на державне зберігання профільних документів.

Забезпечує постійне зберігання облікових документів архіву, а також друкованих видань та інших матеріалів, що належать до довідково-інформаційного фонду архіву.

Контролює внесення змін до облікових документів.

Забезпечує взяття на облік повернених, придбаних або відтворених у копіях документів культурної спадщини України, що перебувають за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України.

Складає та удосконалює описи відповідних фондів.

Здійснює каталогізацію документів ГДА УІНП;

Готує та надає до Центрального фондового каталогу Укрдержархіву документи централізованого обліку: відомості про зміни у складі та обсязі фондів, паспорт державного архіву та картки фондів.

Повинен знати

Правила роботи архівних установ України.

Нормативно-правові акти та національні стандарти з питань державного обліку документів Національного архівного фонду.

Вимоги до кваліфікації та стажу роботи

Спеціальність професійна кваліфікація – історія, архівна справа, документознавство.

Освітній ступінь – магістр, спеціаліст

Стаж роботи– не менше 3-х на посаді архівіста першої категорії

Умови та оплата праці

П’ятиденний робочий тиждень.

Посадовий оклад – згідно зі штатним розписом.

 
 Назва посади  

Заступник директора архіву з  будівництва

Основні завдання і функції  

Здійснює керівництво роботою відділу, забезпечує виконання покладених на нього планових завдань, розробляє пропозиції щодо удосконалення його роботи.

Аналізує стан розробки проєктної та іншої документації, необхідної для проведення реконструкції нежитлових приміщень у будівлі по вул. Пухівській, 7 у м. Києві (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті (далі – Об’єкт).

Контролює виконання умов договорів про проведення робіт з реконструкції Об’єкта.

Забезпечує розроблення внутрішніх нормативних документів з питань проведення реконструкції Об’єкта, вносить їх на розгляд керівництва та дорадчих органів ГДА УІНП.

Повинен знати

Закони та інші нормативно-правові акти  з питань експлуатації та ремонту будівель і споруд;

основні вимоги до умов зберігання документів Національного архівного фонду, що забезпечують їх належну збереженість;

будівельні норми, стандарти та правила;

технологію виконання та способи ведення будівельних робіт;

вимоги організації праці під час проектування будівельних об'єктів;

порядок фінансування капітальних вкладень та залучення інвесторів;

порядок розроблення й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації, ведення обліку та складання звітів  в галузі капітального будівництва;

порядок укладання та виконання господарських та фінансових договорів;

науково-технічні досягнення у галузі будівництва та передовий досвід у галузі капітального будівництва.

Вимоги до кваліфікації та стажу роботи

Освітній ступінь – магістр, спеціаліст.

Стаж роботи на керівних посадах або посадах провідних фахівців з напряму будівництва - не менше 5 років.

Умови та оплата праці

П’ятиденний робочий тиждень.

Посадовий оклад – згідно зі штатним розписом.

Назва посади

Старший науковий співробітник відділу використання інформації документів та зовнішніх зв'язків (опубліковано 24.01.2022)

Основні завдання і функції

Здійснює наукове керівництво під час дослідження за окремими проблемами (темами, завданнями) з архівознавства та документознавства відповідно до профілю відділу;

готує наукові праці, статті та повідомлення, публікації за темою дослідження, бере участь у підготовці видань ГДА УІНП (путівників, оглядів, покажчиків, буклетів тощо);

здійснює наукові консультації з кола питань, пов'язаних з проблематикою досліджень;

рецензує профільні науково-методичні розробки, посібники та програми;

готує пропозиції щодо створення інформаційно-пошукових баз даних, виконання програм інформатизації архівної справи.

Повинен знати

основні положення законодавства України з питань державної політики у сфері забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років;

Правила роботи архівних установ України;

Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам

склад і зміст документів, що зберігаються в ГДА УІНП;

систему планово-звітної документації ГДА УІНП;

Вимоги до кваліфікації та стажу роботи

Освітній ступінь – магістр, спеціаліст.

Стаж роботи (років) за відповідною професією (спеціальністю) -  не менше двох років.

Умови та оплата праці

П’ятиденний робочий тиждень.

Посадовий оклад – згідно зі штатним розписом.

 Назва посади

Провідний інженер відділу інформатизації та господарського забезпечення (опубліковано 24.01.2022)

Основні завдання і функції  

Підтримує програмно-апаратні засоби вебсайту ГДА УІНП, забезпечує ефективну та безперебійну роботу вебсайту, розміщення на ньому інформації відповідно до вимог, визначених внутрішніми нормативними актами ГДА УІНП.

Визначає причини відмов в роботі технічних засобів, надає пропозиції з їх усунення та попередження.

Здійснює заходи із захисту інформації відповідно до чинного законодавства, готує пропозиції щодо його удосконалення.

Забезпечує високу якість та надійність роботи обладнання, що використовується в ГДА УІНП, здійснює заходи з підвищення ефективності роботи комп’ютерної та організаційної техніки в ГДА УІНП.

Забезпечує технічну підтримку функціонування електронних баз даних ГДА УІНП.

Повинен знати

Основні положення законодавства України з питань розвитку національних електронних інформаційних ресурсів, доступу до Інтернету та телекомунікацій, надання електронних та адміністративних послуг, а також у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

Основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів, вимоги до систем електронного документообігу, їх функціонування;

Загальні засади формування та виконання Національної програми інформатизації;

Національні стандарти у сфері інформатизації та інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі гармонізовані з міжнародними стандартами;

Методи роботи і правила експлуатації, ремонту, настройки, діагностики і обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки.

 Вимоги до кваліфікації та стажу роботи  

Освітній ступінь – вища, бакалавр.

Стаж роботи (років) за відповідною професією (спеціальністю) -  не менше трьох років.

 Умови та оплата праці  

П’ятиденний робочий тиждень.

Посадовий оклад – згідно зі штатним розписом.

 Назва посади  Головний архівіст відділу формування Національного архівного фонду та довідкового апарату  (опубліковано 24.01.2022)
 Основні завдання і функції  

Веде роботу відділу щодо формування Національного архівного фонду та довідкового апарату та забезпечує її виконання.

Керує організаційно-методичними роботами Відділу з планування та звітності, забезпечує їх удосконалення.

Організовує ефективну взаємодію архіву з іншими архівними установами, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації з питань формування Національного архівного фонду та довідкового апарату.

Здійснює науково-методичне керівництво  працівниками, які проводять наукові дослідження за тематикою відділу.

Розробляє концептуальні питання архівознавства та документознавства, готує пропозиції щодо перспектив розвитку комплектування, експертизи цінності документів, удосконалення системи довідкового апарату.

Формулює нові напрями досліджень і розробок архіву..

 Повинен знати  

Основні положення законодавства України з питань державної політики у сфері забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років;

Правила роботи архівних установ України;

Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам;

Склад і зміст документів, що зберігаються в ГДА УІНП.

Вимоги до кваліфікації та стажу роботи

Спеціальність, професійна кваліфікація – архівознавство.

Освітній ступінь – магістр, спеціаліст.

Стаж роботи  - не менше року на посаді провідного архівіста

Умови та оплата праці

П’ятиденний робочий тиждень.

Посадовий оклад – згідно зі штатним розписом.

   

 

Наші партнери